สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 22 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Decrease Severity of Acute hepatopancratic Necrosis Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamaei) by Mixed Culture of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and Bacillus megaterium. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น
Biodiversity and Functional Distribution of Macrofungi from Plant Genetic Conservation Area, Chanthaburi Province, Thailand. Current Applied Science and Technology ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพต่อความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอกโดยการส่องกล้อง
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
“บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า (กรณีศึกษา)”
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทไม่ป่วยซ้ำและผู้ดูแลในชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร
บทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองและแนวทางพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา ของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอายุ 35 ปีขึ้นไปใน
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการก าหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องอาหารเบาหวาน
ประเภทของโปรแกรมบำบัดที่มีผลต่อการลดภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์อภิมาน
การรับรู้ การเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังคมปกติวิถีใหม่ของนักศึกษาพ

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

600,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

600,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มณวิภา สาครินทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภา จิรโสภณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์รัตนา จารุวรรโณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลภาภัทร นฤสรณ์ศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง