สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 17 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น
การพัฒนารูปแบบการใช้ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาวิชาการแสดง อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ เสร็จสิ้น
รายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ปัจจัยที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียพาวิลเลียน ได้รับรางวัล “The Best Pavilion
MEB – Startup เพื่อคนรักการอ่านกับการดำเนินธุรกิจแบบ Cockroach startup
การคืนชีพของหนังจีนกำลังภายใน
เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณายูทูปยอดนิยมในยุคดิจิทัล
แนวโน้มการออกแบบพื้นที่เพื่อการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณาในปี 2022.
การสร้างสรรค์ สื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอในสถานการณ์แพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
Problems of Online Communication : re-assessing mobile phone usage among young people during the COVID pandemic in Thailand and other countries.
Research and Development of Children Television Program Monitoring System.
Reflection of social function of Taishan shadow puppetry from the perspective of folklore
International Marketing Communication of Thai Products at Thai Trade Exhibition in The Sultanate of Oman
The Further Inheritance of the Traditional Chinese Opera Performance “Pingdiao Tooth Jugglery” in Ninghai, Zhejiang Province,China.
การปรับตัวของกระบวนการผลิตข่าวโดยใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ กราฟิกของทีวีดิจิทัล
Contents and Methods in Ethnic Identity Studies: Review of Research
การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาด้วยเทคนิค Bullet Time Shot กรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกงโซฟี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในภาวะการระบาดโรคโควิด-19
Communication strategies and knowledge management (KM) to conserve and promote cultural heritage, traditional knowledge and the Royal Projects in Th
หน้าจอที่สองในสื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง : การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาสำหรับเด็ก

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

349,940.00฿

3 วิจัย
งบภายใน