สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 10 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

10 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Interior KBU Plus อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
The Design of The Cloister and Praver Hall at Wat Tha Chang (Wiset Chai Chan District) อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ เสร็จสิ้น
Spiral Movement in Space ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น
The Goowatin Islam Mosque Waterfront Pavilion Along The Chao Phraya River, Bangkok อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา เสร็จสิ้น
Shrimp Pieces of Cubes by Industrial Family รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น
Two Tone Sky อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น
Water Lily อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
Repeated Archways อาจารย์วนิดา แสงเดช เสร็จสิ้น
Architecture Sketch Book Ukraine Pre-War 2019 อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
โครงการออกแบบปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย “บ้านเพลินจิต" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

625,000.00฿

10 วิจัย
งบภายใน

625,000.00฿

10 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
รองศาสตราจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ สุ้ยเสริมสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี สวัสดิยากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงพร ไชยสัตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิดา แสงเดช 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง