สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 6 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่ององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นที่สนามบินดอนเมือง อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย เสร็จสิ้น
DON MUNG INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE FACILITY FOR THE AGING SOCIETY อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ เสร็จสิ้น
Personal Financial Planning Behavior of the Thai Airline Passenger Service Agents, Suvarnabhumi Airport during Recession อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม เสร็จสิ้น
Quality of Life, Well-Being and Work Efficiency Survey of Personnel at Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าอันตรายในเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรรับรองฯที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 กับ องค์กรรับรองฯ มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ เสร็จสิ้น
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ "กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE" ที่มีผลต่อการใช้ซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
การออกข้อสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน สุพิชญา วงศ์วาสนา 0.00 ไม่มีไฟล์แนบ
งบประมาณทั้งหมด

118,000.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

118,000.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา 10 ชิ้นงาน 10 ครั้ง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 9 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 24 ชิ้นงาน 32 ครั้ง
อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง