สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 5 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sport Promotion Lotto) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Sport Promotion Lotto (เพิ่มเติม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ เสร็จสิ้น
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อุษา ศรีไชยา เสร็จสิ้น
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนประสมทางการตลาดศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

50,000.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

50,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุษา ศรีไชยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นนชัย ศานติบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก้วแพรก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรชัย ลีน้อย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง