สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
รองศาสตราจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ สุ้ยเสริมสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี สวัสดิยากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงพร ไชยสัตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิดา แสงเดช 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง