สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาพยาบาล (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 19 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพต่อความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอกโดยการส่องกล้อง
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
“บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า (กรณีศึกษา)”
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทไม่ป่วยซ้ำและผู้ดูแลในชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล
ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร
บทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองและแนวทางพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา ของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอายุ 35 ปีขึ้นไปใน
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการก าหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในทักษะชีวิต: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มณวิภา สาครินทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภา จิรโสภณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์รัตนา จารุวรรโณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลภาภัทร นฤสรณ์ศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง