สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

6 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ เสร็จสิ้น
Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The Impact of Customer Orientation and Service Quality During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Courier Service Company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Relationships between Employee Empowerment, Employee Motivation, Employee Commitment, and Employee Performance: A Case Study of a Logistics Company in Cameroon อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
The impact of after-sales service quality and brand reputation on customer trust and repurchase intention: a case study of a automobile company in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

180,000.00฿

6 วิจัย
งบภายใน

180,000.00฿

6 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรนุช นุชนิยม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิตรา กลิ่นหอม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รชตะ รุ่งตระกูลชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี 24 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Felicito Angeles Jabutay 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง