สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ เสร็จสิ้น
The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria. อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria. อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of a Public Road Transport Company in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of a Public Road Transport Company in Nigeria อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
Antecedents of Employee Intention to Stay : A Case Study of a Communication Technology Company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Antecedents of Employee Intention to Stay : A Case Study of a Communication Technology Company in China อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น
Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer loyalty: A Case Study of a Domestic Airline in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer loyalty: A Case Study of a Domestic Airline in Nigeria อาจารย์Felicito Angeles Jabutay เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

190,000.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

190,000.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรนุช นุชนิยม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิตรา กลิ่นหอม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รชตะ รุ่งตระกูลชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี 25 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Felicito Angeles Jabutay 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง