สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาพยาบาล (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 11 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ผลของโปรแกรมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอน ต่อการดิมสุราของผู้ติดสุรา อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ เสร็จสิ้น
วัตกรรมห้องคัดกรองผู้ป่วยโดวิค 19 ภาคสนามเบื้องต้น อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น
นวัตกรรมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อสำหรับชุมชน อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลกับการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รูปแบบการเรียน
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
Health Care and Economic Perspectives of Hydroponic Vegetables in Ongkharak Nakhon Nayok Thailand
พยาบาลอาชีวอนามัย : หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดซาเทียร์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของหญิงวัยรุ่นหลังคลอด
การจัดการเรียนรู้สeหรับภาวะพฤฒพลัง
การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสําเร็จใหม่
การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

90,000.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

90,000.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มณวิภา สาครินทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภา จิรโสภณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์รัตนา จารุวรรโณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลภาภัทร นฤสรณ์ศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง