สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 3 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 20 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

15 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ เสร็จสิ้น
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการจองสนามแบดมินตันผ่านเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการเบิกอุปกรณ์ไอทีออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศร้านขายรองเท้าผ้าใบ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ถังขยะอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันจองคิวซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการจัดการทรัพย์สินคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบจองห้องประชุม อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

15 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

15 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง