สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 9 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

8 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
The Potential Online Fashion Buyers of Gen Z in Thailand อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The impact of work environment on job satisfaction and employee performance: a case study of a medical center in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Antecedents of customers purchase intention of residential condominium: a case study of a property developer in Bangkok, Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The impact of organizational justice and employee engagement on nurses' job satisfaction and intention to stay: a case study of a public hospital in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Influence of Service Quality on Brand Equity, Customer Satisfaction and Brand Loyalty: A Case Study of A Telecommunication Operator Company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The effect of after sales service quality on customer satisfaction, and repurchases intention: a case study of automobile service agent in India อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The effect of customer orientation on customer satisfaction and purchase intention: a case study of automobile service in India อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The impact of service quality and service recovery on customer satisfaction and brand loyalty: a case study of an e-commerce company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

168,500.00฿

8 วิจัย
งบภายใน

168,500.00฿

8 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรนุช นุชนิยม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี 25 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง