สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 2 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุษา ศรีไชยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นนชัย ศานติบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก้วแพรก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง