สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 7 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
สิทธิของวัดในการได้รับทรัพย์สินของพระภิกษุที่มรณภาพ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง.
ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยไวรัสโครา 2019 (COVID-19).
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา
แนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมข่าวปลอมทางระบบคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบความผิดฐานข่าวปลอมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดก
การคุมครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในสถานศึกษาจากมาตรรการควบคุมโรคติดต่อโควิด 19: ศึกษากรณีการอ้างฐานทางกฎหมายสำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรศิริ โพธิ์ทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รภา เพเทอร์ส 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง