สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชานิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหมอชนะ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 : ศึกษากรณีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภัสสร ทองกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รภา เพเทอร์ส 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง