สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการตลาด (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

6 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ เสร็จสิ้น
The Impact of Customer Orientation and Service Quality During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Courier Service Company in China อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Relationships between Employee Empowerment, Employee Motivation, Employee Commitment, and Employee Performance: A Case Study of a Logistics Company in Cameroon อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น
The impact of after-sales service quality and brand reputation on customer trust and repurchase intention: a case study of a automobile company in Nigeria อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

150,000.00฿

6 วิจัย
งบภายใน

150,000.00฿

6 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรนุช นุชนิยม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี 24 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง