สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาออกแบบภายใน (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Interior KBU Plus อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Two Tone Sky อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น
Architecture Sketch Book Ukraine Pre-War 2019 อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
โครงการออกแบบปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย “บ้านเพลินจิต" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

181,000.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

181,000.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง