สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

13 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้สูงวัย อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ของผู้สูงวัย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
Effect of enterprise resource planning on supply chain forecasting capability through collaboration: an empirical study of frozen foods industry in thailand อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนรับประทานยา อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การพัฒนาเเอปพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียนบนโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Thunkable อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันจองคิวร้านทำเล็บบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสาหรับสั่งอาหารของร้าน Mee Dee Café อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

13 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

13 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง