สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
The Design of The Cloister and Praver Hall at Wat Tha Chang (Wiset Chai Chan District) อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ เสร็จสิ้น
Spiral Movement in Space ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น
The Goowatin Islam Mosque Waterfront Pavilion Along The Chao Phraya River, Bangkok อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา เสร็จสิ้น
Repeated Archways อาจารย์วนิดา แสงเดช เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

318,500.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

318,500.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
รองศาสตราจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิดา แสงเดช 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง