สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

26,850.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

26,850.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง