สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2565

1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 89ผลงาน
บทความวิจัย : 19 ชิ้น
บทความวิชาการ : 144 ชิ้น
การนำเสนอ : 61 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

89 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

11,356,463.75฿

89 ผลงาน
งบภายใน

2,585,523.75฿

80 ผลงาน
งบภายนอก

8,770,940.00฿

9 ผลงาน