สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2565

1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 86ผลงาน
บทความวิจัย : 19 ชิ้น
บทความวิชาการ : 144 ชิ้น
การนำเสนอ : 61 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

86 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

10,156,463.75฿

86 ผลงาน
งบภายใน

2,585,523.75฿

79 ผลงาน
งบภายนอก

7,570,940.00฿

7 ผลงาน