สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2565

1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 6ผลงาน
บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 7 ชิ้น
การนำเสนอ : 8 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

6 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

3,824,050.00฿

6 ผลงาน
งบภายใน

180,050.00฿

3 ผลงาน
งบภายนอก

3,644,000.00฿

3 ผลงาน