สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 101ผลงาน
บทความวิจัย : 10 ชิ้น
บทความวิชาการ : 172 ชิ้น
การนำเสนอ : 33 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

101 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

7,574,166.65฿

101 ผลงาน
งบภายใน

1,780,866.65฿

94 ผลงาน
งบภายนอก

5,793,300.00฿

7 ผลงาน