สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2564

1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 1ผลงาน
บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 42 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,500.00฿

1 ผลงาน
งบภายใน

1,500.00฿

1 ผลงาน
งบภายนอก

0.00฿

0 ผลงาน