สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2563

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 111ผลงาน
บทความวิจัย : 7 ชิ้น
บทความวิชาการ : 48 ชิ้น
การนำเสนอ : 23 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

111 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

5,494,035.00฿

111 ผลงาน
งบภายใน

1,996,500.00฿

86 ผลงาน
งบภายนอก

3,497,535.00฿

25 ผลงาน