สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2563

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 116ผลงาน
บทความวิจัย : 7 ชิ้น
บทความวิชาการ : 47 ชิ้น
การนำเสนอ : 23 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

116 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

5,656,036.00฿

116 ผลงาน
งบภายใน

2,158,501.00฿

91 ผลงาน
งบภายนอก

3,497,535.00฿

25 ผลงาน