สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2566

1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 5ผลงาน
บทความวิจัย : 5 ชิ้น
บทความวิชาการ : 15 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

845,350.00฿

5 ผลงาน
งบภายใน

0.00฿

1 ผลงาน
งบภายนอก

845,350.00฿

4 ผลงาน