สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2566

1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 0ผลงาน
บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

0 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 ผลงาน
งบภายใน

0.00฿

0 ผลงาน
งบภายนอก

0.00฿

0 ผลงาน