สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 5 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

145,050.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

145,050.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประยูร ดาศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ 13 ชิ้นงาน 0 ครั้ง