สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
สัญญาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
ภารกิจของกรมการจัดหางานในการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

500,000.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

500,000.00฿

5 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ 37 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง