สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สำนักงานเลขานุการคณะ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Decrease Severity of Acute hepatopancratic Necrosis Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamaei) by Mixed Culture of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis and Bacillus megaterium. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น
Biodiversity and Functional Distribution of Macrofungi from Plant Genetic Conservation Area, Chanthaburi Province, Thailand. Current Applied Science and Technology ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

600,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

600,000.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง