สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

650,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

650,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะฉัตร ปวงนิยม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงกลม วิทยาภิรักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศีตกาล ศรีฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิเทพ วาฑะวุฒิ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง