สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Shrimp Pieces of Cubes by Industrial Family อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น
Wireless Sensor Network for Flood Level Notification อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

103,472.75฿

3 วิจัย
งบภายใน

103,472.75฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ 24 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร 1 ชิ้นงาน 1 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง 0 ชิ้นงาน 4 ครั้ง
อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรุจ อุดมเฉลิมภัทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน 13 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง