สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
Guidelines for News Coverage of Beliefs and Superstitions

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

10,740.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

10,740.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธาพร มุสิกะปาละ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง