โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) : 63-76.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน