อิทธิพลของการสื่อสารที่โปร่งใสภายในองค์การต่อความผูกพันในงานของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในระหว่างการจัดการภาวะวิกฤติ: บทบาทปัจจัยแทรกของความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 6 มีนาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 6 มีนาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 6 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา