สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรนุช นุชนิยม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ใกล้รุ่ง อัตนโถ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิตรา กลิ่นหอม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รชตะ รุ่งตระกูลชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Felicito Angeles Jabutay 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง