สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ มาฆะนุกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เดือน จิตรกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเพ็ง บรรณารักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.ต.อ.เสมอนิตยุ์ คงนิตย์เสมอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิชชาภา อภิวัฒนาภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สกนธ์ ภู่งามดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสริมศักดิ์ เคลือบทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนพร สื่อสวน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสา ทองแถม ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คณัสณัณย์ ประสมการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฮาฟีซา อุสมานี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชาดา พงษ์สระพัง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราณี จำนงมี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิธิดล โชติชัยมงคล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัตรา หล่าบรรเทา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปภาฑิต อิทธิวิกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อลิษา สีดาใต้ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กานดา โต๊ะยีบอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกษม สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สงกา ประเสริญสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นุท (ไม่มี) 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรภา วงศ์สุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันเพ็ง อุทัยเรื่อง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา บัวกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจนจิรา เรืองพานิชย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัส ดาเก๊ะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์น้ำผี้ง จันทะนา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทัตชัย แย้มอิ้ม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาย ชืนชม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จำลอง มณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวุฒิ อยู่สวัสดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอก สุขปลอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุพรรณ เศวตทัต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุมิตรชัย บุญเรือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวลใย พิศชาติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาทิตยา ร่าหมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โอรี ดิลกลาภ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัวรินทร์ วงษ์ภู่ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วริษฐา โกมลเสน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นาตยา ดาราฉาย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภูวรัตน์ อุ่นเรือน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุ มหาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สายบัว ทองผาย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิไลวรรณ บุญสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภานิดา ตินทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง