สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Water Lily อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

47,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

47,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง