สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 9 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Co Loving Space โครงการวิจัยเพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพบนพื้นที่โซเซียลมีเดียของเยาวชนและครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

500,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

500,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง