สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การพัฒนารูปแบบการใช้ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาวิชาการแสดง อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

40,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

40,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง