การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2021-08-05
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ online
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2564
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน