การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการ


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2021-02-22
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
URL อ้างอิง https://drive.google.com/file/d/1V3VO33ZgT_bwySN8ZTYCKiR0uA8c4JHZ/view
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2563
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน