การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันม


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2017-09-29
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2560
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน