การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON 42)


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2019-10-31
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2562
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การควบคุมคานทรงตัวแบบใบพัดปรับสมดุลด้วยตัวควบคุมฟัซซี่พดีพลัสไอและเพิ่มพูนด้วยตัวควบคุมไอ
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน