การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) (19-21 พฤศจิกายน 2557


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2014-11-19
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2557
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน 3 ขา (ซายน์พีดับเบิลยูเอ็ม)
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน