การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2022-02-14
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ online
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2565
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ แอปพลิเคชันคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการเล่นกีฬา
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน