การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2018-11-21
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2561
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ปฏิพัฒนาการเพื่อหาขอบเขตบนและล่างของแบบจำลองการสูญเสียในเส้นทางการแพร่กระจายกคลื่น
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน