ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา: บริษัท การบินกรุ


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2019-05-29
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5 “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)”
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2562
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ Leadership and Organizational Commitment: The Case of the Thai Private University
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน