การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2020-03-29
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2562
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาการดูดซับเสียงจากวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน