งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชา


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2023-02-04
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ ประเทศไทย
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2565
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ แอปพลิเคชันจองคิวซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน