การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 Reshaping Thailand Tourism and Service Through New Paradigm


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2021-09-10
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ Online presentation
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2564
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาแรงจูงใจเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผลไม้) จังหวัดระยอง
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน