อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการโฆษณา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ meta.heo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศล.ม. - มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -