อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการโฆษณา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kanyarat.wor@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -